شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری
فايبرگلاس 110
فايبرگلاس 110
كارخانه تلاش بندر
كارخانه تلاش بندر
فايبر گلاس به آب اندازي شده
فايبر گلاس به آب اندازي شده
آب اندازي فايبرگلاس
آب اندازي فايبرگلاس
فايبرگلاس در حال ساخت
فايبرگلاس در حال ساخت
فايبرگلاس در حال به آب اندازي
فايبرگلاس در حال به آب اندازي
شناور فايبرگلاس
شناور فايبرگلاس
ساخت قالب
ساخت قالب
نصب موتور بر روي شناور
نصب موتور بر روي شناور