شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری

 مرحله دوم :

جدائی بدنه از قالب