شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری
Haj Seyed Jalil Latifحاج سید جلیل لطیفی
حاج سید جلیل لطیفی