شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری
۴۴۰ میلیارد ریال برای طرح های دشتی و تنگستان بوشهر اختصاص یافت [۱۳۹۶-۰۷-۰۲] [مطالب]