شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

افتخارات و گواهینامه ها

استانداردها ، گواهینامه ها و جوایز های بین المللی :

1- اخذ گواهینامه های استاندارد از سوی مؤسسه رده بندی ایرانیان

2- شرکت در سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در سال 86 در جزیره کیش .

3- شرکت در پنجمین جشنواره ملی تعاونی های برتر در سال 89 و اخذ تندیس به عنوان  تعاونی برتر

4-  شرکت در ............... نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی  اردیبهشت 91

5-  اخذ لوح تقدیر از مقامات مختلف

افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها
تقدیر نامه نمایشگاه تجهیزات دریایی
تقدیر نامه نمایشگاه تجهیزات دریایی