شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر

 

1-  طراحی و ساخت شناورهای فایبرگلاس صیادی  با ظرفیت 80 تن در سالهای 84 ، 85 ، 86 ، 86 ، 87 ، 88 ، 90 جمعاً  به تعداد 18 فروند

2- طراحی و ساخت شناورهای فایبرگلاس باری با ظرفیت 110 تن در سال 87 به تعداد 2 فروند

3- طراحی و ساخت شناور های فایبرگلاس باری با ظرفیت 150 تن در سالهای 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 جمعاً 21 فروند

4- طراحی و ساخت شناور های فایبرگلاس باری با ظرفیت 250 تن در سالهای 86 ، 87 به تعداد 4 فروند

5- طراحی و ساخت شناور های فایبرگلاس باری با ظرفیت 400 تن در سالهای 87 ،89                 به تعداد  2 فروند

6- طراحی و ساخت شناور های فایبرگلاس باری با ظرفیت 350 تن در سال90 به تعداد 2 فروند

7- طراحی و ساخت شناور های فایبرگلاس باری با ظرفیت 700 تن در سال 90 به تعداد 1 فروند

8- طراحی و ساخت شناور  فلزی  یدک کش 2600 اسب بخار  در سال 88 

9- طراحی و ساخت شناور لندینگ کرافت 1000 تنی در سال 90  به تعداد 1 فروند

شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر
شناورهای ساخته و ْآب اندازی شده در شرکت تلاش بندر