شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

شناورهای فایبرگلاس

فایبرگلاس 110
فایبرگلاس 110
کارخانه تلاش بندر
کارخانه تلاش بندر
فایبر گلاس به آب اندازی شده
فایبر گلاس به آب اندازی شده
آب اندازی فایبرگلاس
آب اندازی فایبرگلاس
فایبرگلاس در حال ساخت
فایبرگلاس در حال ساخت
فایبرگلاس در حال به آب اندازی
فایبرگلاس در حال به آب اندازی
شناور فایبرگلاس
شناور فایبرگلاس
ساخت قالب
ساخت قالب
نصب موتور بر روی شناور
نصب موتور بر روی شناور