شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

مرحله چهارم ساخت شناور فایبرگلاس

 

مرحله چهارم :
آب اندازی ( مرحله پایانی)