شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

معرفی مدیران

Haj Seyed Jalil Latifحاج سید جلیل لطیفی
حاج سید جلیل لطیفی