شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

موقعیت جغرافیایی