شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی تلاش بندر در راستای اهداف از پیش تعیین شده سعی در پیشبرد چشم اندازهای گروه دارد.

این واحد برای توسعه مکانی، نیروی انسانی و مالی، تولید و آموزش نیروهای انسانی دست به تحقیقات گسترده از منابع مختلف از جمله منابع اینترنتی می زند و راهکارهای جدیدی را در پیش روی مدیریت گروه می گذارد.