شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

پروژه زمرد ساحل در حال اجرا