شرکت تعاونی کشتی سازی
تلاش بندر عامری

 

مرحله چهارم :
آب اندازی ( مرحله پایانی)